L’escola Norai imparteix els següents ensenyaments:

 • Educació Infantil (3-6 anys)
 • Educació Primària (6-12 anys)
 • Educació Secundària (12-16 anys)

 

L’educació infantil comprèn els primers anys de vida del nen/a i té l’objectiu principal de contribuir al desenvolupament emocional, motriu i cognitiu dels infants.

S’estructura en dos cicles: el primer cicle d’educació infantil (0-3 anys) i el segon cicle d’educació infantil (3-6 anys).

Les àrees de coneixement de l’educació infantil són les següents:

 • Descoberta d’un mateix i dels altres
 • Descoberta de l’entorn
 • Comunicació i llenguatges

 

 

L’educació primària (6-12 anys) és una etapa educativa de caràcter obligatori i té com a objectiu principal el de procurar als nens i nenes una educació integral que els permeti desenvolupar les seves capacitats i habilitats, situar-se en el món i adquirir les competències relacionades, fonamentalment, amb la comprensió, l’expresió i el raonament així com l’ús de les noves tecnologies.

S’estructura en tres cicles: cicle inicial (1r i 2n), cicle mitjà (3r i 4t) i cicle superior (5è i 6è).

Les àrees de coneixement de l’educació infantil són les següents:

 • Llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura
 • Llengua estrangera
 • Coneixement del medi natural, social i cultural
 • Educació artística
 • Educació física
 • Matemàtiques
 • Educació per a la ciutadania i els drets humans (en el cicle superior)

 

 

L’educació secundària obligatòria, ESO (12-16 anys) és una etapa educativa de caràcter obligatori i té com a objectiu principal el d’acompanyar i orientar els nois i noies en el seu procés maduratiu així com en el desenvolupament de les capacitats individuals, socials, intel·lectuals, artístiques, culturals i emocionals.

S’estructura en 4 cursos: 1r, 2n , 3r i 4t d’ESO.

Matèries de primer, segon i tercer curs

 • Ciències de la naturalesa
 • Ciències socials, geografia i història
 • Educació física
 • Educació per a la ciutadania i els drets humans
 • Educació visual i plàstica
 • Llengua catalana i literatura
 • Llengua castellana i literatura
 • Llengua estrangera
 • Matemàtiques
 • Música
 • Tecnologies
 • Tutoria
 • Matèries optatives

Matèries de quart curs

Matèries obligatòries

 • Ciències socials, geografia i història
 • Educació física
 • Llengua catalana i literatura
 • Llengua castellana i literatura
 • Matemàtiques
 • Llengua estrangera
 • Tutoria

Matèries específiques

 • Itinerari A (Lletres): Informàtica, Llatí i Educació Visual i Plàstica
 • Itinerari B (Mixt): Informàtica, Llatí i Economia
 • Itinerari C (Ciències): Informàtica, Biology & Geology, Physics & Chemistry