Mitjançant aquest document, les famílies accedeixen, en cas necessari, a la
realització d’una prova de PCR als seus fills i/o filles i si es considerés adient, fer també un test d’anticossos per descartar que no es tracti d’un procés ja passat i curat.

Autoritzacio Procediment COVID-19